Alle ouers of ondersteuners van Gouties is altyd welkom om ons funksies by te woon! Jy hoef nie 'n lid van ons klub te wees om saam te kom kuier nie! Daar is pakkette met verskillende voordele beskikbaar vir persone wat wel wil aansluit.
Kontak mnr. Ackerman by 082 309 5207.

DOELSTELLINGS
Om alle sport- en kultuuraktiwiteite van die skool te ondersteun deur:
  • Bywoning van sportbyeenkomste en funksies;
  • Finansiële bystand te verleen aan sportgroepe en –spanne en individuele sportmanne en –vroue, asook aan leerders met die oog op bevordering van kultuuraktiwiteite en akademiese aktiwiteite.
  • Om skakeling tussen oudleerlinge onderling, asook groter betrokkenheid tussen oudleerlinge en ondersteuners en die skool te bewerkstellig.
  • Alle Goutie-ondersteuners in n hegte eenheid saam te snoer.
  • By wyse van toetreegelde, jaargelde, skenkings, heffings, verkopings en funksies of op enige gepaste wyse, fondse te bekom en aan te wend vir die volgende doeleindes: –
  • Ter finansiële ondersteuning van enige behoeftige sportman/-vrou sover betrekking het op onkostes en uitgawes wat aangegaan moet word ten aansien van betrokkenheid by Goudveld se sportprogram
  • Om ‘n sosiale ondersteunersklub daar te stel, te beheer en te administreer.
  • Om geselligheidsfunksies en sosiale byeenkomste te reël.
  • Om ‘n groepsidentiteit vir alle ondersteuners van Goutdveld te vestig, uit te bou en uit te dra na buite tot voordeel van Goudveld se sportspanne.